• montessorieurope-2017
 • 147-rocznica

Bawaria 2017

Polskie Stowarzyszenie Montessori i Akademia Montessori Biberkor zapraszają członków i sympatyków PSM do wzięcia udziału w Projekcie Edukacyjnym - Bawaria 2017.

MIEJSCE: Bawaria (Niemcy) Akademia Montessori Biberkor, Biberkorstr. 23, 82335 Berg

berg

Mapa Berg:

CEL WYJAZDU: Poznanie funkcjonowania placówek Montessori w Bawarii, doskonalenie zawodowe w zakresie pedagogiki Marii Montessori 

FORMY: hospitacje placówek Montessori na różnych poziomach, sesje warsztatowe 

MIEJSCE SESJI WARSZTATOWYCH: Akademia Montessori Biberkor w Berg

HOSPITACJE: placówki różnych poziomów w Berg, Bad TÖLZ Olympiapark w Monachium.

TERMIN: 07 – 09 marca 2017 r.

NOCLEGI: Dom Gościnny Gut Boberkor

RAMOWY PROGRAM:

Poniedziałek 06 marca 2017 r.

Przyjazd do Berg

Wtorek 07 marca 2017 r.

Hospitacje, sesja warsztatowa: Verena Welser, Edukacja muzyczna

Środa 09 marca 2017 r.

Hospitacje, sesja warsztatowa: Claus – Dieter Kaul Edukacja kosmiczna

Czwartek 09 marca 2017 r.

Hospitacje, sesja warsztatowa: Carolina Abel, Geometria

Piątek 10 marca 2017 r.

Wyjazd do Polski

CENA: 2 200 PLN

Cena obejmuje:

 • udział w hospitacjach i sesjach warsztatowych (3 dni);
 • 3 obiady;
 • 4 noclegi ze śniadaniami;
 • ubezpieczenie;
 • tłumaczenie na język polski w czasie sesji warsztatowych;
 • tłumaczenie informacji o hospitowanych placówkach;
 • materiały piśmienne;
 • koszty organizacyjne.

Cena nie obejmuje dojazdu do Berg i przejazdów do miejsc hospitacji poza Berg oraz kolacji.

Płatność: 20% tj. 440 zł. w terminie 7 dni od nadesłania karty zgłoszeniowej. Zaliczka wliczona jest w koszt Projektu. Pozostałą kwotę należy uiścić najpóźniej do dnia 15 lutego 2017 r.

ZGŁOSZENIA – do 31 stycznia 2017 r.

DOJAZD DO BERG WE WŁASNYM ZAKRESIE

Wyjaśnienie: Ponieważ organizator hospitacji i warsztatów -Akademia Montessori Biberkor określił liczbę uczestników, tj .min. 15 a max. 20 osób, nie jest opłacalne wynajęcie autokaru z Łodzi. Z uwagi na ilość noclegów w Domu Gościnnym Gut Biberkor, tj. 15, grupa optymalnie może liczyć 15 osób. Cena za jednego uczestnika wyznaczona przez organizatora z Niemiec jest stała (hospitacje, sesje warsztatowe, obiady).

Dojazd do Berg: samolot, pociąg do Monachium. Organizator z Akademii Montessori Biberkor poda w późniejszym terminie dogodne dojazdy do Berg.

Zachęcamy do przyjazdu samochodem osobowym!

UWAGA!  Pierwszeństwo udziału w Projekcie mają członkowie Polskiego Stowarzyszenia Montessori, pracujący czynnie w placówkach Montessori, należący do PSM co najmniej od roku 2016. Mile widzialna podstawowa znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.

W przypadku braku wystarczającej ilości zgłoszeń wyjazd zostanie odwołany a pieniądze – zwrócone.

Karty zgłoszeniowe prosimy nadsyłać drogą e-mailową lub faxem na podany poniżej adres. Liczba miejsc ograniczona!
stowarzyszenie@montessori-centrum.pl Fax: 042/ 631 – 98 – 49

Pytania merytoryczne i organizacyjne prosimy kierować na adres e-mailowy
stowarzyszenie@montessori-centerum.pl lub na adres prezesa:
Małgorzata Miksza  prezes@montessori-centrum.pl lub telefonicznie: M. Miksza 693 – 805 -404

W sprawach faktur prosimy kontaktować się:
Iwona Rojewska (skarbnik), e-mail;  skarbnik@montessori-centrum.pl tel: 508-373-088

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w wyjeździe!

KARTA ZGŁOSZENIOWA (07 – 09 marca 2017 r.)

 

Imię, nazwisko………………………………………………………………………………..

Adres, e-mail, tel……………………………………………………………………………….

Reprezentowana placówka……………………………………………………………………

Przynależność do PSM (prosimy podkreślić) Tak Nie

Preferowane poziomy hospitacji, proszę podkreślić*:

Przedszkole

Klasy 1- 3

Klasy 4 - 6

Klasy 7 - 9

obojętnie

*Zgodnie z systemem edukacji w Bawarii

Wpłaty należy dokonywać tylko przelewem bankowym /z konta na konto/ W tytule wpłaty:

Nazwisko, imię. Projekt Edukacyjny – Bawaria 2017 r.)

Nr konta bankowego PSM 76 1020 3352 0000 1302 0102 5121

Oświadczam, że znany jest mi regulamin uczestnictwa w projekcie(prosimy podkreślić)

Dane do faktury:

Nazwa nabywcy…………………………………………………………………………………………

Adres z kodem………………………………………………………………………………………….

Numer NIP………………………………………………………………………………………………

Adres e-mailowy nabywcy, nr Tel……………………………………………………………………….

 

 

Regulamin Projektu Edukacyjnego –Bawaria 2017

& 1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Projektu Edukacyjnego –Bawaria 2017 zwanego dalej Projektem jest Polskie Stowarzyszenie Montessori z siedzibą w Łodzi .

1.2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Projekcie i obowiązują wszystkich Uczestników.

1.3. Uczestnikami Projektu są osoby zainteresowane pedagogiką Montessori przede wszystkim czynni nauczyciele, pracujący w placówkach Montessori, a także uczestnicy Kursów Montessori, studenci, pracownicy naukowi, rodzice.

4. W ramach Projektu będą odbywały się hospitacje w placówkach Montessori oraz sesje warsztatowe.

1.5. Oficjalna strona internetowa Projektu znajduje się pod adresem: www.montessori–centrum.pl

2. Uczestnictwo w Projekcie

2.1. Warunkami uczestnictwa w Projekcie są:

2.1.1. Zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej mieszczącej się na oficjalnej stronie internetowej Projektu i dokonaniewpłaty w wysokości 440 PLN w terminie 7 dni od nadesłania karty zgłoszeniowej. Zaliczka wliczona jest w koszt Projektu.

2.1.2. Po nadesłaniu karty zgłoszeniowej i dokonaniu wpłaty 440 PLN, wysłane zostanie potwierdzenie włączenia na listę uczestników.

2.1.3. Uiszczenie dopłaty za uczestnictwo w Projekcie w terminie podanym przez Organizatora

2.1.4. Na życzenie Uczestnika wystawione zostaną faktury w wersji elektronicznej

2.2. Każdy Uczestnik otrzyma Potwierdzenie uczestnictwa w Projekcie.

2.3. Koszt przejazdu do Łodzi Uczestnik pokrywa we własnym zakresie. 

& 3. Rezygnacja z udziału w Projekcie

3.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Projekcie. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Projekcie musi być dokonana w formie pisemnej, przesłanej na adres mailowy stowarzyszenie@montessori-centrum.pl z potwierdzeniem odbioru.

3.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie:

 • gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 05.02.2017 r. Organizator zwróci Uczestnikowi 100% wpłaconej opłaty;
 • gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji od 05.02.2017 r. do 20.02.2017 r., Organizator ma prawo zatrzymać odstępne w wysokości 50% wpłaconej opłaty;
 • gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji po 20.02.2017 r., Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłaconą opłatę.
 • Uczestnik ma prawo w przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie wskazać inną osobę, która weźmie udział w Projekcie.

& 4. Opłaty

4.1. Wysokości opłat za uczestnictwo w Projekcie są zamieszczone na stornie Polskiego Stowarzyszenia Montessori.

4.2.  Adresatem faktury jest podmiot wskazany w formularzu rejestracyjnym.

4.3. Brak uregulowania należności za udział w Projekcie w terminie podanym przez Organizatora na fakturze upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

& 5. Reklamacje

5.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Projektu wobec Organizatora muszą być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora, dostępnym na oficjalnej stronie internetowej Projektu.

5.2. Reklamacje Uczestników Projektu mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Projektu.

5.3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

& 6. Postanowienia końcowe

6.1. W przypadku, gdy Projekt nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.

6.2. W przypadku, gdy Projekt nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca itp.), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Projekcie, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Projekcie.

6.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Projekcie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

6.4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Projektu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

6.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

6.6. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833.) Organizator Projektu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62, poz. 504).

6.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Projektu.

6.8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Projektem, jak również w miejscach zakwaterowania.

6.9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na oficjalnej stronie internetowej PSM.

6.10. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na oficjalnej stronie internetowej PSM.