• studia-podyplomowe-2021
 • rocznica-smierci-150
 • kacik-metodyczny
 • banner-pdm-2020-wrzesien
 • oferta-specjalna

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SEMINARIACH

 

Uwaga!

Ostatnie miejsca na seminarium I. WYCHOWANIE MUZYCZNE (15 - 17 września 2017 r.).

Na seminarium II. WYCHOWANIE KOSMICZNE (22 - 24 września 2017 r.)  osoby, które przyślą kartę zgłoszeniową po 29 sierpnia br. wpisane zostane na listę rezerwową.

 

KOMUNIKAT dla uczestników Seminarium I.Wychowanie muzyczne  i II. Wychowanie kosmiczne

Z poczty prezes@montessori-centrum.pl w dniu 31.08. br wysłane zostały bliższe informacje na temat obu spotkań.
Jeśli taki komunikat nie dojdzie na Państwa pocztę, prosimy skontaktować się
z Małgorzatą Mikszą: prezes@montessori-centrum.pl, tel: 693-805-404.

 
 

Miejsce zajęć: Pracownia Montessori, Łódź ul. Jaracza 68

 

SEMINARIUM I. WYCHOWANIE MUZYCZNE W PEDAGOGICE M.MONTESSORI

Termin: 15 – 17 września 2017 r.

Cel: uwypuklenie roli wychowania muzycznego w pedagogice i praktyce Montessori

Ogólna tematyka: Historia koncepcji wychowania muzycznego M. Montessori, wychowanie muzyczne na różnych poziomach edukacji ze szczególnym uwzględnieniem wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego ( teoria i praktyka) .

Liczba godzin: 20

Uczestnicy: nauczyciele pracujący w przedszkolach i szkołach Montessori, nauczyciele muzyki, wszystkie zainteresowane osoby 

Cena: 350 zł. dla członków Polskiego Stowarzyszenia Montessori, 500 zł. pozostałe osoby

 

SEMINARIUM II. WYCHOWANIE KOSMICZNE. WIELKIE (i nie tylko) OPOWIEŚCI

Termin: 22 – 24 września 2017 .

Cel: Nowe spojrzenie na wielkie opowieści panoramiczne Montessori dla dzieci 6 – 12 r. ż. Pogłębienie wiedzy z zakresu wychowania kosmicznego.

Ogólna tematyka: historia koncepcji wychowania kosmicznego, autorska prezentacja wielkich lekcji.

Liczba godzin: 20

Uczestnicy: nauczyciele szkół podstawowych Montessori, wszyscy zainteresowani tematyką  

Cena: 350 zł. dla członków Polskiego Stowarzyszenia Montessori, 500 zł. pozostałe osoby

Cena przy udziale w obu warsztatach: 650 zł. dla członków Polskiego Stowarzyszenia Montessori, 900 zł. pozostałe osoby.

 

SEMINARIUM I.

WYCHOWANIE MUZYCZNE W PEDAGOGICE M.MONTESSORI

Termin:

15 – 17 września 2017 r.

SEMINARIUM II.

WYCHOWANIE KOSMICZNE. WIELKIE (i nie tylko) OPOWIEŚCI

Termin:

22 – 24 września 2017.

Członkowie PSM: 350 zł.

Członkowie PSM: 350 zł.

Zaliczka: 175 zł.

Zaliczka: 175 zł.

Pozostałe osoby: 500 zł.

Pozostałe osoby: 500 zł.

Udział w obu seminariach:

Członkowie PSM: 650 zł.

Zaliczka: 325 zł.

Pozostałe osoby: 900 zł.

Zaliczka: 450 zł.

 

 

Cena udziału w seminarium obejmuje:

 • wynagrodzenie dla wykładowcy i tłumacza
 • koszty podróży i noclegów wykładowcy
 • przerwy kawowe (kawa, herbata, drobny poczęstunek)
 • materiały piśmienne

 Jest możliwość noclegów w siedzibie Stowarzyszenia. Cena z własnym materacem 15 zł/noc, z materacem na miejscu - 20 zł/noc.

 

Verena-Maria-Welser

Wykładowca: Verena Maria Welser - Akademia Biberkor (Niemcy) akademie@biberkor.de

Państwowy dyplom w zakresie pedagogiki instrumentalnej i śpiewu na Uniwersytecie Muzycznym w Wiedniu. Kurs emisji głosu-Fitzmaurice Voicework® associateteacher 

Dyplom Montessori u Clausa-Dietera Kaula

Dyplom AMI – grupa wiekowa 3-6
Dyplom AMI – grupa wiekowa 6-12
Master of Educationz e specjalnością pedagogika Montessori - University of Hartford
Długoletnia praktyka jako nauczyciel muzyki i pedagog montessoriański w kraju i zagranicą. Od roku 2015 wykładowca w Akademii Montessori w Biberkor.

Aby wziąć udział w seminarium (seminariach), prosimy o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIOWEJ i dokonanie wpłaty zaliczki 50 % od ceny seminarium w terminie 7 dni od nadesłania karty zgłoszeniowej. Zaliczka wliczona jest w koszt Seminarium. Pozostałą kwotę należy uiścić najpóźniej do dnia 10 września 2017 r.

*ZGŁOSZENIA – do 31 sierpnia 2017 r.

Karty zgłoszeniowe prosimy nadsyłać drogą e-mailową na podany poniżej adres. Liczba miejsc ograniczona !

 stowarzyszenie@montessori-centrum.pl

Pytania merytoryczne i organizacyjne prosimy kierować na adres e-mailowy  stowarzyszenie@montessori-centerum.pl lub na adres prezesa: Małgorzata Miksza  prezes@montessori-centrum.pl lub telefonicznie: M. Miksza 693 – 805 -404

W sprawach faktur prosimy kontaktować się : Iwona Rojewska (skarbnik), e-mail;  skarbnik@montessori-centrum.pl tel: 508-373-088

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w seminariach !

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

Imię, nazwisko………………………………………………………………………………..

Adres, e-mail, tel……………………………………………………………………………….

Reprezentowana placówka……………………………………………………………………

Przynależność do PSM (prosimy podkreślić) Tak Nie

Noclegi na terenie Stowarzyszenia: Tak Nie

W własnym materacem (15 zł/noc): Tak Nie

Skorzystam z materaca na miejscu (20 zł/noc) Tak Nie

Zgłaszam udział w SEMINARIUM*:

SEMINARIUM I.

WYCHOWANIE MUZYCZNE W PEDAGOGICE M.MONTESSORI

Termin:

15 – 17 września 2017 r.

SEMINARIUM II.

WYCHOWANIE KOSMICZNE. WIELKIE (i nie tylko) OPOWIEŚCI

Termin:

22 – 24 września 2017 .

*Właściwe podkreślić:

Wpłaty należy dokonywać tylko przelewem bankowym /z konta na konto/ W tytule wpłaty:

Nazwisko, imię, SEMINARIUM WRZESIEŃ 2017

Nr konta bankowego PSM 76 1020 3352 0000 1302 0102 5121

Oświadczam, że znany jest mi regulamin uczestnictwa w projekcie(prosimy podkreślić)

Dane do faktury:

Nazwa nabywcy…………………………………………………………………………………………

Adres z kodem………………………………………………………………………………………….

Numer NIP………………………………………………………………………………………………

Adres e-mailowy nabywcy, nr Tel……………………………………………………………………….

 

 

 

Regulamin udziału w seminariach

& 1. Postanowienia ogólne

 

1.1. Organizatorem SEMINARIUM I. WYCHOWANIE MUZYCZNE W PEDAGOGICE M.MONTESSORI w terminie: 15 – 17 września 2017 r. oraz SEMINARIUM II. WYCHOWANIE KOSMICZNE. WIELKIE( i nie tylko) OPOWIEŚCI w terminie: 22 – 24 września 2017 r. zwanych dalej Projektem jest Polskie Stowarzyszenie Montessori z siedzibą w Łodzi .

1.2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Projekcie obowiązują wszystkich Uczestników.

1.3. Uczestnikami Projektu są osoby zainteresowane pedagogiką Montessori przede wszystkim czynni nauczyciele, pracujący w placówkach Montessori, a także uczestnicy Kursów Montessori, studenci, pracownicy naukowi, rodzice.

4. W ramach Projektu będą odbywały się wykłady i instruktaże dotyczące tematu Projektu.

1.5. Oficjalna strona internetowa Projektu znajduje się pod adresem:   www. montessori – centrum.pl

2. Uczestnictwo w Projekcie

2.1. Warunkami uczestnictwa w Projekcie są:

2.1.1. Zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej mieszczącej się na oficjalnej stronie internetowej Projektu i dokonaniewpłaty 50% ceny projektu(zgodnie z wypełnioną kartą zgłoszeniową) w terminie 7 dni od nadesłania karty zgłoszeniowej. Zaliczka wliczona jest w koszt Projektu.

2.1.2. Po nadesłaniu karty zgłoszeniowej i dokonaniu wpłaty 50% wysłane zostanie potwierdzenie włączenia na listę uczestników.

2.1.3. Uiszczenie dopłaty za uczestnictwo w Projekcie w terminie podanym przez Organizatora

2.1.4. Na życzenie Uczestnika wystawione zostaną faktury w wersji elektronicznej

2.2. Każdy Uczestnik otrzyma Potwierdzenie uczestnictwa w Projekcie.

2.3. Koszt przejazdu do Łodzi Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

& 3. Rezygnacja z udziału w Projekcie

3.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Projekcie. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Projekcie musi być dokonana w formie pisemnej, przesłanej na adres mailowy  stowarzyszenie@montessori-centrum.pl z potwierdzeniem odbioru.

3.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie:

 • gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 31 lipca.2017 r. Organizator zwróci Uczestnikowi 100% wpłaconej opłaty;

 • gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji od 01 sierpnia .2017 r. do 20 sierpnia 2017 r., Organizator ma prawo zatrzymać odstępne w wysokości 50% wpłaconej opłaty;

 • gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji po 20 sierpnia 2017 r., Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłaconą opłatę.

 • Uczestnik ma prawo w przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie wskazać inną osobę, która weźmie udział w Projekcie.

& 4. Opłaty

4.1. Wysokości opłat za uczestnictwo w Projekcie są zamieszczone na stornie Polskiego Stowarzyszenia Montessori.

4.2.  Adresatem faktury jest podmiot wskazany w formularzu rejestracyjnym.

4.3. Brak uregulowania należności za udział w Projekcie w terminie podanym przez Organizatora na fakturze upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

& 5. Reklamacje

5.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Projektu wobec Organizatora muszą być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora, dostępnym na oficjalnej stronie internetowej Projektu.

5.2. Reklamacje Uczestników Projektu mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Projektu.

5.3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

& 6. Postanowienia końcowe

6.1. W przypadku, gdy Projekt nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.

6.2. W przypadku, gdy Projekt nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca itp.), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Projekcie, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Projekcie.

6.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Projekcie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

6.4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Projektu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

6.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

6.6. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833.) Organizator Projektu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62, poz. 504).

6.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Projektu.

6.8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Projektem, jak również w miejscach zakwaterowania.

6.9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na oficjalnej stronie internetowej PSM.

6.10. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na oficjalnej stronie internetowej PSM.