• lato-2017
 • seminaruim

V. Kurs propedeutyczny (doskonalący)

włącz .

Pedagogika Marii Montessori w zakresie edukacji szkolnej

(klasy 3 - 6 szkoły podstawowej)

 • Symbol: V/SP / III  poziom /90
 • Ilość godzin:  90 (w tym 10  godzin hospitacji)
 • Termin: jak zbierze się grupa co najmniej 15 osób
 • Formuła zajęć: pięć zjazdów; trzy zjazdy: sobota – niedziela, dwa zjazdy: piątek- sobota (w tym hospitacje)
 • Miejsce zajęć: Pracownia Montessori – Instytut Pedagogiki UMCS w Lublinie, Szkoła Podstawowa nr 27 im. M. Marii Montessori w Lublinie)
 • Cel:

1. Przygotowanie do pracy nauczyciela - wychowawcy na III poziomie w systemie Montessori (klasy 3 -6),
2. Wprowadzenie w metodykę pracy z pomocami Montessori z zakresu edukacji językowej, matematycznej i kosmicznej z w/w zakresu.

 • Adresaci: nauczyciele pracujący w klasach 3 – 6 Montessori lub zainteresowani pracą z dziećmi starszymi prowadzonymi zgodnie z pedagogiką Montessori, dyrektorzy szkół, metodycy, doradcy zawodowi, studenci  pedagogiki, rodzice i wszystkie osoby zainteresowane pedagogiką M. Montessori z terenu całego kraju
 • Formy zajęć: instruktaże w zakresie wybranych pomocy rozwojowych wykorzystywanych  w pracy z uczniami w klasach 3 - 6, projekcje filmów, hospitacje  pracy dzieci nauczycieli w klasach Montessori III poziomu  w Lublinie.
 • Metody:

- podające: wykład, instrukcja, opis, objaśnienie, obserwacja bierna,;
- poszukujące (aktywizujące): zadań otwartych, obserwacja czynna, doświadczenie;
- ekspresywne: społecznego porozumienia, przykładu osobowego, zadań inspirujących;
- praktyczne: zadań zamkniętych, ćwiczeń.

 • Cena/forma płatności:1.000 zł. w przypadku wpłaty jednorazowej; 1.200 zł. w przypadku płatności w ratach (w cenie mieści się wynagrodzenie dla wykładowców, hospitacje, koszty organizacyjne, materiały kursowe, bufet: ciasteczka, kawa, herbata itp.), koszty podróży i noclegi w Lublinie uczestnicy opłacają indywidualnie .
 • Kurs zalicza wykonanie teczki metodycznej oraz wykonanie pomocy rozwojowej typu Montessori
 • Uzyskanie dyplomu ukończenia kursu propedeutycznego
 • Zgłoszenia na  adres stowarzyszenie@montessori-centrum.pl lub faxem 0 42 631 98 49 Po zebraniu się grupy podany zostanie dokładny program i terminy zjazdów.
 • Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się co najmniej 12 osób  
 • Warunkiem zakwalifikowania na kursu jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszeniowej oraz wpłata zaliczki w wysokości 20% opłaty za kurs. Po wypełnieniu w/w warunku kandydat zostaje zarejestrowany i otrzymuje potwierdzenie przesłane mailem.

W przypadku rezygnacji z kursu, zaliczka nie podlega zwrotowi. Jeśli nie dojdzie do realizacji kursu ze strony organizatora, zaliczka zostanie zwrócona. Pozostałą kwotę (lub pierwszą ratę), zależnie od deklaracji zaznaczonej w karcie zgłoszeniowej, należy wpłacić najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem kursu na konto Polskiego Stowarzyszenia Montessori:

76 1020 3352 0000 1302 0102 5121

Niedopełnienie w/w warunków spowoduje skreślenie z listy uczestników.
UWAGA ! Wpłacona zaliczka nie jest traktowana jako pierwsza rata. Dokonując dopłaty do kursu, należy odliczyć zaliczkę.

Karta zgłoszeniowa

 

Bliższych informacji udziela p. Urszula Rojek e-mail: wiceprezes@montessori-centrum.pl

Informacje o noclegach w Lublinie: www.noclegi-lublin.pl