• Bawaria-2018
  • 147-rocznica
  • banner-1

V. Kurs propedeutyczny (doskonalący)

Pedagogika Marii Montessori w zakresie edukacji szkolnej (klasy 3 - 6 szkoły podstawowej)

Symbol: V/SP / III  poziom /90 

Ilość godzin: 90 (w tym 10  godzin hospitacji)

Termin: jak zbierze się grupa co najmniej 15 osób

Formuła zajęć: pięć zjazdów; trzy zjazdy: sobota – niedziela, dwa zjazdy : piątek- sobota (w tym hospitacje)

Miejsce zajęć: Pracownia Montessori – Instytut Pedagogiki UMCS w Lublinie, Szkoła Podstawowa nr 27 im. M. Marii Montessori w Lublinie)

Cel: 1. Przygotowanie do pracy nauczyciela - wychowawcy na III poziomie w systemie Montessori (klasy 3 -6), 2. Wprowadzenie w metodykę pracy z pomocami Montessori z zakresu edukacji językowej, matematycznej i kosmicznej z w/w zakresu.

Adresaci: nauczyciele pracujący w klasach  3 – 6 Montessori lub zainteresowani pracą z dziećmi starszymi prowadzonymi zgodnie z pedagogiką Montessori, dyrektorzy szkół, metodycy, doradcy zawodowi, studenci  pedagogiki, rodzice i wszystkie osoby zainteresowane pedagogiką M. Montessori z terenu  całego kraju

Formy zajęć: instruktaże w zakresie wybranych pomocy rozwojowych wykorzystywanych w pracy z uczniami w klasach 3 - 6, projekcje filmów, hospitacje  pracy dzieci nauczycieli w klasach Montessori III poziomu w Lublinie.

Metody: - podające: wykład, instrukcja, opis, objaśnienie, obserwacja bierna,; - poszukujące (aktywizujące): zadań otwartych, obserwacja czynna, doświadczenie; - ekspresywne: społecznego porozumienia, przykładu osobowego, zadań inspirujących; - praktyczne: zadań zamkniętych, ćwiczeń.

Cena/forma płatności:  1.000 zł. w przypadku wpłaty jednorazowej; 1.200 zł. w przypadku płatności w ratach (w cenie mieści się wynagrodzenie dla wykładowców, hospitacje, koszty organizacyjne, materiały kursowe, bufet: ciasteczka, kawa , herbata itp.), koszty podróży i noclegi w Lublinie uczestnicy opłacają indywidualnie.

Kurs zalicza wykonanie teczki metodycznej oraz wykonanie pomocy rozwojowej typu Montessori

Uzyskanie dyplomu ukończenia kursu propedeutycznego

Zgłoszenia na adres: stowarzyszenie@montessori-centrum.pl lub faxem 0 42 631 98 49 Po zebraniu się grupy podany zostanie dokładny program i terminy zjazdów.

Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się co najmniej 12 osób

Warunkiem zakwalifikowania na kursu jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszeniowej oraz wpłata zaliczki w wysokości 20% opłaty za kurs. Po wypełnieniu w/w warunku kandydat zostaje zarejestrowany i otrzymuje potwierdzenie przesłane mailem.

W przypadku rezygnacji z kursu, zaliczka nie podlega zwrotowi. Jeśli nie dojdzie do realizacji kursu ze strony organizatora, zaliczka zostanie zwrócona. Pozostałą kwotę (lub pierwszą ratę), zależnie od deklaracji zaznaczonej w karcie zgłoszeniowej, należy wpłacić najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem kursu na konto Polskiego Stowarzyszenia Montessori:

76 1020 3352 0000 1302 0102 5121

Niedopełnienie w/w warunków spowoduje skreślenie z listy uczestników.

UWAGA ! Wpłacona zaliczka nie jest traktowana jako pierwsza rata. Dokonując dopłaty do kursu, należy odliczyć zaliczkę.

rtf  Karta zgłoszeniowa

Bliższych informacji udziela p. Urszula Rojek e-mail: wiceprezes@montessori-centrum.pl

Informacje o noclegach w Lublinie: www.noclegi-lublin.pl