• nowy-rok-szkolny
 • walne
 • seminarium
 • Bawaria-2018
 • 147-rocznica
 • banner-1

VII. KURS DOSKONALĄCY

 

POMYŚLNA STAROŚĆ

Geragogiczny model pracy z seniorami oparty na pedagogice Marii Montessori

Symbol: VII/SENIORZY/75

Ilość godzin: 75

Formuła zajęć: 5 modułów x 15 godzin (od piątku 17.00 do niedzieli godz. 12.00)

Terminy: I moduł 19 – 21 października 2018 r. Na I zjeździe pozostałe terminy ustalone będą z uczestnikami Kursu.

Miejsce zajęć: Pracownia Montessori, Łódź, ul. Jaracza 68

Cel: zainteresowanie i zapoznanie uczestników ze współczesnymi koncepcjami, metodami i formami pracy z seniorami (również z demencją), w tym w oparciu o pedagogikę Marii Montessori.

Adresaci: absolwenci podstawowych kursów pedagogiki M. Montessori (nie jest to wymóg konieczny), opiekunowie pracujący w instytucjach zajmujących się osobami starszymi, wykładowcy i studenci kierunków: oświata dorosłych, andragogika, gerontologia społeczna. Uczestnikami mogą być także lekarze, psychologowie, terapeuci zajęciowi i inne osoby zajmujące się osobami starszymi, ale także pracownicy naukowi zajmujący się gerontologią społeczną oraz wszyscy zainteresowani innowacyjnym metodami pracy z ludźmi.

Formy zajęć: wykłady, instruktaże, praca własna

Metody: aktywizujące, podające

Zakresy tematyczne szkolenia:

MODUŁ I:

Gerontologia społeczna i geragogika:

 • starość i starzenie się,
 • demencja i jej skutki,
 • dorośli uczą się inaczej,
 • koncepcja uczenia się przez całe życie,
 • metody i zasady pracy edukacyjnej z seniorami,
 • warsztaty biograficzne (uczenie się z biografii swojej i innych);

MODUŁ II:

Praca z seniorem w oparciu o pedagogikę Marii Montessori:

 • postać Marii Montessori,
 • pedagogika M. Montessori (istota edukacji, rozwój człowieka, przygotowane otoczenie, wartości pedagogiki M. Montessori)
 • austriacki model „Radość uczenia się przez całe życie” oparty na pedagogice M. Montessori(sześciofazowy cykl „pracy wolnej” dla seniorów, montessoriańskie materiały geragogiczne, otoczenie i jego przygotowanie, zasady pracy z osobami z demencją, zadania i cechy osoby towarzyszącej)

MODUŁ III:

Kompetencje komunikacyjne w pracy z seniorami:

 • komunikacja werbalna i pozawerbalna,
 • komunikacja bez barier,
 • komunikacja z seniorami z demencją,
 • walidacja gerontologiczna według Naomi Feil,
 • koncepcja Toma Kitwooda,
 • wybrane formy wsparcia logopedycznego

MODUŁ IV:

Inne metody wspierające pracę z seniorami:

 • działania twórcze w pracy z seniorami,
 • wybrane formy arteterapii,
 • logoterapia,
 • stymulacja sensoryczna

MODUŁ V:

Praca własna uczestników zajęć: prezentacja przygotowanych zajęć wg wybranej koncepcji pracy z seniorami.

Cena: Cena/forma płatności: 1.500 zł. w przypadku wpłaty jednorazowej, 1.700 zł. w przypadku płatności w ratach (w cenie mieści się wynagrodzenie dla wykładowców, materiały kursowe, koszty organizacyjne, materiały piśmienne, bufet: ciasteczka, kawa, herbata itp.)

Forma płatności: jednorazowo lub w dwóch ratach Kurs zalicza przeprowadzenie zajęć wg wybranego modelu poznanego na Kursie. Kurs kończy się uzyskaniem dyplomu ukończenia kursu doskonalącego.

Zgłoszenia: do 30 września 2018 r. na adres

stowarzyszenie@montessori-centrum.pl

Po tym terminie do uczestników rozesłane będą pełne informacje na temat terminów, programu i rozkładu zajęć na kursie

Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się co najmniej 12 osób

Warunki przyjęcia na kurs Warunkiem zakwalifikowania na kurs jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszeniowej, oraz wpłata zaliczki w wysokości 20% opłaty za kurs. Po wypełnieniu w/w warunku kandydat zostaje zarejestrowany i otrzymuje potwierdzenie przesłane mailem.

W przypadku rezygnacji z kursu, zaliczka nie podlega zwrotowi. Jeśli nie dojdzie do realizacji kursu ze strony organizatora, zaliczka zostanie zwrócona. Pozostałą kwotę (lub pierwszą ratę), zależnie od deklaracji zaznaczonej w karcie zgłoszeniowej, należy wpłacić najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem kursu na konto Polskiego Stowarzyszenia Montessori: 

76 1020 3352 0000 1302 0102 5121

Niedopełnienie w/w warunków spowoduje skreślenie z listy uczestników. UWAGA ! Wpłacona zaliczka nie jest traktowana jako pierwsza rata. Dokonując dopłaty do kursu , należy odliczyć zaliczkę.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Karta zgłoszeniowa: rok 2018/2019 Kurs doskonalący:

symbol: VII/SENIORZY/75

POMYŚLNA STAROŚĆ. Geragogiczny model pracy z seniorami oparty na pedagogice Marii Montessori

Wersja zjazdów weekendowych

Imię, nazwisko………………………………………………………………

Reprezentowana placówka…………………………………………………..

Adres, tel. kontaktowy, e-mail……………………………………………….

Forma płatności na konto PSM (właściwe podkreślić):

 • jednorazowo (zgodnie z ofertą)

 • 2 raty

Noclegi w Stowarzyszeniu: Tak   Nie   (właściwe podkreślić)