• lato-2017
 • seminaruim

Szkolenie Wykładowców

włącz .

NOWOŚĆ!!!

OFERTA NA ROK 2018

I. Wymogi formalne ubiegania się o certyfikat nauczyciela Montessori w zakresie edukacji
wieku dziecięcego (3 – 9 r. ż):

 • Nauczyciel dyplomowany
 • Kwalifikacje pedagogiczne
 • Przynależność do PSM co najmniej 5 lat
 • Praca w grupie Montessori minimum 5 lat
 • Wykształcenie montessoriańskie, np. kurs dyplomowy w PSM; studia podyplomowe (np. w Lublinie ,Tychach , Łodzi; kursy zagraniczne itp.)
 • Asystentura w trzech edycjach kursu dyplomowego
 • Złożenie stosownego egzaminu

II. Przebieg asystentury i warunki uzyskania certyfikatu:

 • W pierwszym roku kandydat asystuje/obserwuje przy podstawowym materiale a prowadzi dalsze/rozszerzające ćwiczenia, wskazane przez wykładowcę
 • W drugim roku kandydat prowadzi wskazane instruktaże podstawowe i rozszerzające
 • W trzecim roku kandydat prowadzi wszystkie zajęcia
 • Opiekun obecny jest podczas wszystkich zajęć

W odniesieniu do działu: Teoria 

 • W pierwszym roku kandydat asystuje w czasie prowadzenia wykładów i gromadzi własną literaturę przedmiotu, prowadzi wskazane fragmenty zajęć
 • W drugim roku kandydat prowadzi wskazane tematy, samodzielnie opracowane
 • W trzecim roku kandydat prowadzi wszystkie tematy
 • Opiekun obecny jest podczas wszystkich zajęć

Certyfikat można uzyskać z następujących działów *:

A: Teoria (40 h)

B: Praktyczne ćwiczenia i kształcenie polisensoryczne (zmysły) (45 h)

C: Matematyka (1): zakres liczenia (1 -1000) i działań matematycznych w zakresie 100. (40 h)

D: Matematyka (2): działania na dużych liczbach, ułamki, geometria (40 h)

E: Edukacja językowa, tj. pisanie, czytanie, gramatyka (35 h)

F: Edukacja kosmiczna z elementami wychowania religijnego (30 h)

G: Wychowanie małego dziecka 0 - 3 r. ż. (60 h)

A – F: działy na dyplomowym kursie Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego

Po odbyciu asystentury:

 • Kandydat po odbyciu asystentury, nie później niż rok po jej zakończeniu, składa przed komisją egzamin - modelowo prezentuje pracę ze wskazanymi pomocami Montessori z danego działu; w przypadku działu teoria: przeprowadza modelowy wykład na wskazany temat
 • Kandydat wykonuje trzy pomoce rozwojowe rozszerzające z danego działu; w przypadku teorii: przygotowuje na cd lub pendrive prezentacje multimedialne z trzech wybranych tematów

Certyfikat:

 • W treści certyfikatu zawarte będą informacje dotyczące uprawnień do prowadzenia zajęć we właściwym dziale (działach)
 • Certyfikat uprawnia do prowadzenia zajęć we właściwym dziale (działach) na Kursach organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Montessori i/lub innych formach szkoleń rekomendowanych przez PSM
 • Certyfikat wydany będzie bezterminowo
 • PSM zastrzega sobie prawo w pierwszych trzech latach do okazjonalnej hospitacji zajęć prowadzonych przez nowych wykładowców
 • Nowi wykładowcy zobowiązują się do godnego reprezentowania Polskiego Stowarzyszenia Montessori i prowadzenia zajęć zgodnie z uzyskanym certyfikatem

III. Inne warunki:

 • O kwalifikacji kandydatów decyduje Zarząd PSM
 • O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata decyduje rozmowa kwalifikacyjna w wykładowcami PSM, na którą kandydaci zaproszeni będą na przełomie września/października 2017 r. O terminie spotkania kandydaci zostaną poinformowani najpóźniej na 15 dni przed spotkaniem
 • W tym samym czasie mogą odbywać asystenturę max 2 osoby
 • Kandydat może brać udział jednocześnie w max. trzech działach
 • Opłata jednorazowa: 1 500 zł. od jednego działu (wpłata przed rozpoczęciem asystentury, w przypadku G: Wychowanie małego dziecka: 2000 zł.)
 • Kandydat spoza Łodzi wyżywienie i podróże opłaca we własnym zakresie

 

 IV. Karta zgłoszeniowa

 

Imię, nazwisko:

Adres zamieszkania:

e-mail: telefon:

Wykształcenie:

Wykonywany zawód:

Miejsce pracy:

Wykształcenie montessoriańskie:

Dział, w którym kandydat będzie uzyskiwał certyfikat (proszę zaznaczyć):

A: Teoria

B: Praktyczne ćwiczenia i kształcenie polisensoryczne (zmysły)

C: Matematyka (1): zakres liczenia (1 -1000) i działań matematycznych w zakresie 100

D: Matematyka (2): działania na dużych liczbach, ułamki, geometria

E: Edukacja językowa, tj. pisanie, czytanie, gramatyka

F: Edukacja kosmiczna z elementami wychowania religijnego

G: Wychowanie małego dziecka, tj. 0 - 3 r. ż.

*Przesyłając kartę zgłoszeniową, prosimy o załączenie skanu następujących dokumentów:

1) Dyplom ukończenia studiów

2) Dokument poświadczający wykształcenie montessoriańskie

3) Poświadczenie pracodawcy o liczbie lat pracy w grupie Montessori

 

Kartę należy przysłać na adres:  stowarzyszenie@montessori-centrum.pl
najpóźniej do dnia 30 CZERWCA 2017 r., aby rozpocząć asystenturę w roku 2018. O zakwalifikowaniu lub nie zakwalifikowaniu Kandydat otrzyma e-mailem pisemną odpowiedź, nie później, niż 30 dni po rozmowie kwalifikacyjnej.

Pytania prosimy kierować na adres: prezes@montessori-centrum.pl